کارشناس رسمی امور مالی یا کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی از جمله رشته های تخصصی کارشناسی رسمی دادگستری در کانون کارشناسان هستند که دارای صلاحیت برای رسیدگی به صورت های مالی، تشخیص ورشکستگی شرکت ها، رسیدگی به حساب های شرکت ها و اشخاص حقیقی و … هستند.

کارشناس رسمی امور مالی همیشه مورد نیاز دادگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت ها) برای رسیدگی به صورت های مالی و تایید آنها، ارزیابی دارایی ها برای افراد و شرکت ها، رسیدگی به امور مالیاتی و همچنین میزان بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی است.

اهم اموری که کارشناسان رسمی امور مالی، حسابداری و حسابرسی به آنها رسیدگی می کنند عبارتند از:

کارشناسی حسابرسی عملیاتی

به بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظور سنجش عمل آنها می پردازد به عبارت دیگر ، به بررسی میزان انطباق سیاستها ، خط مشی ها و مقررات سازمانی با عملکرد بخش های مختلف شرکت می پردازد .

هدف ، بررسی میزان کارایی (میزان موفقیت در استفاده بهینه از منابع موجود) اثر بخشی ( میزان موفقیت در رسیدن به هدفهای تعیین شده ) و صرفه اقتصادی (تلاش در جهت حداقل کردن هزینه با حفظ کیفیت مناسب از منابع سازمان ) فعالیتها است .

کارشناس رسمی دادگستری امور مالی، حسابداری و حسابرسی

حسابرسی مدیریت (عملکرد)

حسابرسی عملکرد کارایی مدیریت از لحاظ چگونگی استفاده از منابع و نحوه اجرای برنامه ها و عملیات ،رسیدگی و گزارش می شود .

هدف ، تعیین میزان کارایی و اثربخشی مدیران واحد تجاری است.

ارزیابی ارزش برند و حق امتیاز شرکت ها

با توجه به پیچیده تر شدن روابط تجاری و اقتصاد بازار ایران، موضوع برند به موضوعی برجسته در تفکرات مدیران و هدف گذاری تجاری آنها بدل شده است. تعیین ارزش این برند و قیمت گذاری روی آن و یا ارزش گذاری روی امتیازات و مجوزهای خاص یک شرکت نیز از مواردی است که کارشناس رسمی امور مالی باید جزو تیم بررسی کننده ی آن باشد.

 انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار :

 •  حسابرسی الزامی
 •  حسابرسی اختیاری

انواع حسابرسی از نظر ماهیت یا (حدود ) رسیدگی :

 • بررسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی
 • رسیدگی های اثباتی (کامل)
 • رسیدگی های ویژه (محدود)

انواع رسیدگی از نظر زمان انجام کار :

 • حسابرسی ضمنی (میانه)
 • حسابرسی نهایی
 • حسابرسی مداوم

انواع حسابرسی از نظر شیوه انجام کار :

 • سند رسی
 • حسابرسی ترازنامه
 • حسابرسی مبتنی بر ریسک

انواع حسابرسی از لحاظ سازمانی :

 • حسابرسی داخلی
 • حسابرسی مستقل

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.